کدام دين ترياک توده هاست؟

اين حرف كه در قرن نوزدهم گفته شد كه:دين ترياك توده هاست تا توده هابنام اميد به بعد از مرگ محروميت وبدبختيشان را در اين دنيا تحمل كنند ترياك توده هاست تا مردم اعتقاد به اين داشته باشند كه
آنچه پيش مي آيد در دست خداوند است و ارده خداوند است و هرگونه كوشش براي تغيير وضع براي بهبودي وضع خود ومردم مخالفت با اراده پروردگار مي باشد اين حرف راست است راست است واينكه علماي قرن هجدهم و نوزدهم گفتند دين زاييده جهل مردم از علل علمي است راست است اينكه گفتند دين زاييده ترس موهوم مردم است راست است و اينكه گفتند دين زاييده تبعيض و مالكيت و محروميت دوره فئودالي است راست است اما اين كدام دين است؟
ديني است كه تاريخ هميشه در قلمرواش بوده (از لحظاتي كه مثل برقي درخشيده و بعد هم خاموش شده است) وهمين دين شرك است .چه اين دين بنامهاي دين توحيد دين موسی دين عيسي باشدو چه بنامهاي :خلافت پيامبر خلافت بني عباسی خلافت اهل بيت شرك دينانند در لباس وبنام توحيد وبنام جهاد وقرآن و قرآن را هم(پيرو دين شرك)بسرنيزه مي كند.
راست است كه آن دين(دين شرك) زاييده ترس وجهل مردم است.چرا؟
براي اينكه مذهبي هاي مشرك يعني كساني كه دين شرك را تبليغ ميكنند مي ترسند از اينكه مردم بيدار شوند باسواد شوندعالم باشند آشنا باشند مي خواهند معلومات منحصر به چيزهايي هميشگي و ثابت باشند و آن هم در انحصار خودشان .چرا؟
براي اينكه بميزان پيشرفت علم آن دين شرك نابود ميشود(چرا كه محافظ دين شرك جهل است) و بميزان بيداري مردم و بوحود آمدن روح انتقاد در مردم
و عدالت خواهي در مردم آن دين شرك را متزلزل ميكند.چرا؟
براي آنكه آن دين در طول تاريخ حافظ وضع موجود بوده واين وضع از پيش از فئوداليسم تا دوره فئوداليسم و بعد از آن در شرق وغرب و حتي در طول تاريخ بشري موجود بوده .

 

م آثار 22-مذهب عليه مذهب

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٤
تگ ها :