.: ميلاد حضرت ولی عصر گرامی باد :.

.... اينها اساسآ به اين نمي انديشند كه زندگي طولاني امام – بقول معترضين – غير طبيعي و غير علمي است تا به اثبات آن بپردازند؛ بايد به آن عقيده داشت و دارند.» «روحانيون ما هم، … كاري كه كرده اند و يا ميكنند، محدود به اثبات اين اصل است كه عقيده به مهدي موعود، منقول است و منصوص، و ناچار معقول است و مقبول....

.... و در دوره ي غيبت كبري، يك نظام انتخاباتي خاص بوجود مي آيد و آن يك انتخابات دموكراتيك است براي رهبر … مردم نايب عام را خودشان، با آراء‌ و تشخيص خودشان، … انتخاب كرده و رهبري او را مي پذيرند و او را جانشين امام تلقي ميكنندالبته اين انتخاب كه يك انتخاب مقيدي است، به اين معني نيست كه همه ي مردم بيايند و راي بدهند و هر كس شماره ي آرايش بيشتر بود، بجانشيني امام منتخب شود و در مسند نيابت امام قرار گيرد، بلكه چون اين فرد يك شخصيت اجتماعي است و در عين حال يك شخصيت علمي، بنابراين توده ي ناآشنا با علم، خودبخود شايستگي انتخاب او را ندارند و عقل حكم ميكند كسانيكه آگاهي و علم دارند و ميدانند كه عالمترين و متخصصترين و آشناترين فرد به اين مكتب كيست، يعني عالم شناسان به اين انتخاب مبادرت ورزند … اين انتخاب طبيعي است، همانطور كه درباره ي متخصصين ديگر اين كار را ميكنيم، مثلآ من كه بيماري قلب دارم و شخصآ هيچگونه آگاهي طبي ندارم، … بزرگترين متخصص قلب را خودم انتخاب نميكنم....

 

م آثار ۷ - صص۱۰۸و۱۰۹

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٤
تگ ها :