انسان نو


رفقا بياييد ديگر از اروپا سخن نگوييم ديگر از تقليد مهوع و ميمون وار از اروپا دست برداريم ما نبايد از آفريقا و آسيا اروپای ديگری بسازيم تجربه آمريکا ما را بس است : برای خودمان برای اروپا و برای بشريت رفقا بايد يک « انديشه نو » آفريد بايد يک « نژاد نو » ساخت و بايد کوشيد تا يک « انسان نو » بر پای ايستد.
انسانی « نیمه خاک نیمه خدا » ؛ انسانی که هم تجربه رم را آموخته باشد و هم تجربه هند را. انسانی : فردش با دو بال و جمعش با دو بعد.

تصوير چنين انسانی چگونه خواهد بود؟

« پارسای شب و شير روز »

و مذهبش ؟

دين « کتاب ».« ترازو » و « آهن »

  

نویسنده : AmirRH ; ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸۱
تگ ها :