اسلام


اين ناموس قطعي و سنت لايتغير حيات است كه براي رسيدن به كمال بايد دست و پا زد و به در
و ديوار كوبيد و حركت كرد، ولو حركت بيهوده و در آغاز عبث و حتي زيانبخش، چه كودك براي اينكه با يك حركت منطقي بيان كند كه گرسنه است، هزاران گونه دست و پا مي زند، حركت مي‌كند و اطوار نشان مي‌دهد و هربار از شمارة حركات و اطوار عبثش مي‌كاهد تا رفته رفته به حركت منطقي مفيدي مي‌رسد و اين يك سنت طبيعي براي رسيدن به هر حركت و هر فكر و هر اعتقاد منطقي و حقيقي است.
آنچه كه در اسلام شايان تأمل است اينست كه وي توانسته است ارزشها، انديشه‌ها و احساسات گوناگون را با مهارتي اعجازآميز طوري پر ”بطن“ و چند بعدي بيان كند و سخنان خود را در لايه‌هاي گوناگوني-كه هريك در برابر چشم كسي يا چشم جامعه‌اي و يا در برابر چشم دوره‌اي باز مي‌شود- پيچيده است تا بتواند در مسير متغير جامعه‌هاي متغير انسانهاي متفاوت و متغير، حيات و خلود خود را نگاه دارد و از ضربه‌هاي مهيب اين سيلهاي بنيانكن تاريخ در امان ماند و حتي گذشت زمان آنرا نه تنها فرسوده نسازد و نسايد بلكه صيقل دهد و درخشندگي بخشد و بدين طريق ادعاي ثبوت و جاويداني اسلام نه تنها با اصل مسلم تغيير و تحول دائمي همه چيز مغاير نيست بلكه آنرا خود تشديد مي‌كند و با استقبال مي‌آيد.


قرآن در عين حال كه معترف است جامعه براساس قوانين لايتغير استوار است، مسئوليت انسان را هم نفي نكرده است و انسان در اين مكتب مسئول است سنتها را درست بشناسد و بر طريق تكامل جامعه خودش آن سنتها را اصلاح نمايد! به چه وسيله؟ به وسيله علم خودش! 81

به طور خلاصه چهار عامل ”شخصيت(هاي خاص)“، ”تصادف“، ”سنت“ و”ناس“ در سرنوشت جامعه ها مؤثرند، اما از نظر اسلام مؤثرترين آنها عوامل ”ناس“ و ”سنت“ است زيرا كه ”ناس“ اراده متن مردم است و ”سنت“ قوانين علمي موجود در جامعه. 83

م آثار ۲۰ ( علی )

انتخاب از سرکار خانم رويا راد - با تشکر
  

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
تگ ها :