تحميل و زور ؛ نتيجه علمی دارد !

....اگر من به صورت سرزنش بر تو و بر او تحميل کنم که بايد لوکس و تجمل را دور بيندازی حالت آن پدر و مادری را پيدا می کنم که برای نماز خواندن بچه هاشان او را لگد می زدند و فحش می دادند يا اينکه برای با حجاب شدن دخترشان به او توهين می کردند و دائما او را از جهنم و مردم.... می ترساندند و چادر را تحميل می کردند و نتيجه عکس می گرفتند که اين امر يک چيز علمی است . همچون گذشته نصيحت کردن انتقاد کردن و بيکديگر پريدن يک کار علمی است . تجربه علمی خود ما در سالهای اخير نشان داده ؟ چطور شد که بدون اينکه حتی يک بار راجع به حجاب اسلامی در مسائل ايدئولوژيک حرف زده باشم ( حتی سفارش می کردند که راجع به مينی ژوپ و ... سخنرانی کنيد ! گفتم اين رشته تخصصی من نيست تخصص ديگری دارم! ) وضع به صورتی درآمد که دختر ما پوشش اسلامی را برگزيد ؟ در انتخاب اين نه کسی به او توصيه يا بر او تحميل کرد و نه تحت فشارش قرار دادند و نه در برابر آنهايی که مدرنند احساس حقارت کرد؛بلکه يک احساس برتری داشت چرا؟ چون بايد انگيزه های علمی يک پديده را در نظر بگيريم نه اينکه خود پديده را بکوبيم. کسی که خونش مسموم است دستکاری کردن و ماساژ دادن زخم هايی که پشتش می زند چه فايده ای دارد ؟ بايد عامل را شناخت.

....انسان موجودی است که برای وجود داشتنش احتياج به دليل دارد( اين يک اصل علمی است و هرکس این اصل را انکار کند جاهل است ...)... بچه ای که وسط اتاق شلوارش را در می آورد و خرابکاری می کند ؛ او می خواهد ابراز وجود کند و بگوید « من هم هستم ». او احتیاج به ابراز وجود دارد.ابراز وجود مساوی است با وجود داشتن.و اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد ابدا وجود ندارد.
.....وقتی که تو به یک نفر هیچ ارزش وجودی و هیچ چیز که نشان دهد که هست ندهی فقط باید بدنش را نشان دهد چرا که بدن حداقل چیزی است که یک حیوان یک موجود زنده و یک بیولوژیک دارد.او غیر از این هیچ چیز دیگر ندارد و از نظر بیابان و به هر که هست نشان دهد. بنابراین بدن نمایی در او یک غریزه طبیعی جبری علمی و قطعی و ناگزیر است. اگر هم بخواهی جلوی او را بگیری یک کار غیر علمی جاهلانه و ناشیانه کرده ای که در او بیشتر عکس العمل ایجاد می کند.حالت طبیعی و فطری او این است . چرا در جامعه معمولی چه شرق و غرب به طور طبیعی ( نه در گروه های خاص ) مردها کمتر از زن ها به بدن نمایی نیاز داند؟ زیرا نظام اجتماعی طوری بوده که مردها توانسته اند رشد انسانی یعنی ارزش های غیر بدنی بیشتر کسب کنند و برای نمود خودشان نیاز به بدن نداشته باشند.....


م آثار ۱۰ - صص ۷۹و۸۰و۸۱

  

نویسنده : AmirRH ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۱
تگ ها :